Skip to content

Missie & visie

Onze leerlingen ontwikkelen zich zo optimaal mogelijk vanuit intrinsieke motivatie en een onderzoekende houding. We betrekken onze leerlingen actief bij onze lessen door het inzetten van samenwerkend leren, thema’s en het effectieve directe instructiemodel. Onze school komt tegemoet aan de persoonlijke leerbehoeften van de leerlingen. Zij werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau. Hiervoor zijn binnen onze school doorlopende leerlijnen voor de diverse vakgebieden gerealiseerd.

Op onze school heerst een veilige en rustige sfeer waarbij we met respect met elkaar omgaan. Wij werken vanuit gezamenlijke normen, waarden en afspraken. Samen zijn we verantwoordelijk voor de sfeer in zowel de school als de groep. Iedereen weet op welke manier ze elkaar op zowel negatief als positief gedrag kunnen aanspreken.

Onderwijs

Uitgangspunt bij ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en dezelfde leerstof volgen. Om tegemoet te komen aan de sterke verschillen die er nu eenmaal zijn tussen de kinderen, wordt er naar gestreefd om situaties te creëren waarin de kinderen op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Onze methodes bieden verschillende mogelijkheden om gedifferentieerd te werken. In sommige gevallen wordt er voor bepaalde kinderen een aparte leerweg uitgestippeld. Dit gebeurt dan in overleg met de leerkracht, de ouders en de Intern Begeleider (IB-er).

Ondersteuning

Ieder kind is anders en zo ook zijn of haar ontwikkeling. Op Kbs John F. Kennedy proberen we zoveel mogelijk bij de behoefte van ieder kind aan te sluiten zodat elk kind zich kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Zo heeft het ene kind extra uitdaging nodig en het andere kind meer begeleiding.

Veilige school

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS. De meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van KBS John F. Kennedy. Je vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.

Meer- en hoogbegaafdheid

Onze school hoort bij INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. Vanuit ons motto en kernopdracht: ‘ik ben, omdat wij zijn’ biedt INOS een inclusief onderwijsaanbod aan. INOS kiest daarmee ook bewust voor thuisnabij MHB-onderwijs. De meer- en hoogbegaafde leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en biedt onderwijs aan dat bij de leerling past.

Leerlingenraad

Al enige tijd hebben we op John F. Kennedy de leerlingenraad. Van elke groep 6, 7, en 8 is een leerling afgevaardigd. Daarnaast is er ook 1 leerling van de John F. Kennedy die ons vertegenwoordigt bij de INOS-leerlingenraad. De leerlingen komen 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over zaken die zij belangrijk vinden en/of wat wij graag met hen willen bespreken. Thema’s die aan bod komen hebben onder andere te maken met ‘je veilig voelen op school’, ‘het schoolplein’ of ‘de toekomst van het onderwijs’. Goede ideeën en belangrijke vragen zijn welkom en kunnen in de leerlingenraad-brievenbus gepost worden. Je komt er niet zomaar in de leerlingenraad, je moet je wel verkiesbaar stellen, een presentatie houden en natuurlijk democratisch gekozen worden door de klas tijdens de verkiezing.

Team

Wij zijn het team van Kbs John F. Kennedy. Ons team bestaat uit verschillende professionals die ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan goed onderwijs op onze school. Zij zetten zich iedere dag voor al onze kinderen in zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze ziet toe op zowel het belang van ouders en leerlingen, als op het belang van de leerkrachten en de school. De MR controleert het beleid en adviseert de directie waar nodig. Omgekeerd kan de directie aan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. Aan bod komen o.a.: het formatieplan, het vakantierooster, het schoolondersteuningsprofiel, schooltijden, schoolgids en de begroting. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Zij komen 6 keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedere ouder toegankelijk. De vergaderingen worden aangekondigd op de jaarkalender en in de nieuwsbrief. Voor INOS is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.